Japanese Skype 日本語 28

  •  
  • 363
  • 0
  • 3
  • Japanese 
Jun 9, 2015 10:23
バス停から切符が買います。誰かがバス停で切符売ります。最後のツアーバスは午後七時半です。ツアーのお迎えはホテルの後ろです。

You can buy tickets at the bus stop. Somebody is selling tickets at the bus stop. The last tour bus is at 7:30pm. The tour bus pickup is at the back of the hotel.

Basutei kara kippu ga kaimasu. Darekaga basutei de kippu urimasu. Saigo no tsuābasu wa gogo nana-jihandesu. Tsuā no omukae wa hoteru no ushirodesu.