Mandarin Hellotalk 634 中文

  •  
  • 61
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Sep 1, 2019 05:30
我远离你。对不起,我不听懂你的句子。

你会买一个票为去大学?你买怎么样的票?需要两个小时去大学?

I am far from you. Sorry I did not understand your sentence. You will buy tickets to get to the university? It takes two hours to get there?

wo yuanli ni.Duìbùqǐ, wǒ bù tīng dǒng nǐ de jùzi. Nǐ huì mǎi yīgè piào wèi qù dàxué? Nǐ mǎi zěnme yàng de piào? Xūyào liǎng gè xiǎoshí qù dàxué?