Chinese Practice 53 中文

  •  
  • 458
  • 0
  • 4
  • Mandarin 
Oct 22, 2013 15:20
你可以带来你的护照这里吗?你想要做一个预订?你有足够时间。我们再次在这里。我在检查办公室,和我找到几个折扣。

Can you bring your passport here? Do you want to make a reservation? You have enough time/There is enough time. We are here again. I checked the office, and I found some coupons/discounts.

Nǐ kěyǐ dài lái nǐ de hùzhào zhèlǐ ma? Nǐ xiǎng yào zuò yīgè yùdìng? Nǐ yǒu zúgòu shíjiān. Wǒmen zàicì zài zhèlǐ. Wǒ zài jiǎnchá bàngōngshì, hé wǒ zhǎodào jǐ gè zhékòu.