Japanese Hellotalk 87日本語

  •  
  • 51
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Sep 5, 2019 07:46
どんなエクササイズをしますか? どんなスポーツが好きですか?あなたの英語の文章を楽しみにしています. 好きなサッカーチームは何ですか?

What exercise do you do? What sports do you like? I look forward to your English sentences. What is your favorite team?

donna eksasizu wo shimasu ka? donna supotsu ga suki desu ka?? anata no eigo no bunshou wo tanoshiminshietimasu. Sukina chimmu ha nani desu ka?