Japanese Skype 69 日本語

  •  
  • 177
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Jul 12, 2018 06:45
日本語のテストはどうですか? テストにはいくら質問がありますか?テストの最も難しいものは何ですか?テストは何時間でしたか?

How was the Japanese test? How many questions were on the test? What was the hardest thing of the test? How many hours was the test?

nihongo no testu wa dou desu ka? testu ni wa ikura shitsumon ga arimasu ka? testu no mottomo muzukashii mono wa nani desu ka? testu wa nan jikan deshita ka?