Mandarin Skype 460 中文

  •  
  • 176
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Jul 21, 2018 06:56
我在lang-8没有缺乏事情说。我用外语在真实生活给我很多主意说什么。我记下差不多我的谈话从Skype和Facebook。这样,我不浪费时间和着急完成例句。这是已经完成,它是很方便。


I never run out of things to say on Lang-8. Using foreign languages in real life gives me ideas on what to say. I copy almost the entire conversations from Skype and Facebook. This way I don't waste time and rush to finish sentences. It is already done and it is very convenient.

wo zai lang8 meiyou quefa shiqing shuo. wo yong waiyu zai zhenshi shenghuo gei wo henduo zhuyi shuo shenme. wo ji xia chabuduo tanhua cong Skype he facebook. zheyang wo bu langfei shijian he zhaoji wancheng liju. zhe shi yijing wancheng, ta shi hen fangbian.