Mandarin Hellotalk 635 中文

  •  
  • 55
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Aug 26, 2019 06:02
我不舒服发送留言的语音。我觉得我的发音如何是奇怪。但是,我想聊天的视屏。我们可以聊天九月中旬。

I am not comfortable sending voice messages. I think I sound strange. However, I want to video chat. We can chat in the middle of September

wo bu shufu fasong liuyan de yuyin. wo juede wo de fayin ruhe shi qiguai. danshi wo xiang liaotian de shiping. women keyi liaotian jiu yue zhongxun.