Mandarin Skype 428 中文

  •  
  • 214
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Apr 21, 2018 07:39
在酒店通宵有时疯狂的事情发生。保持平静是好。 有很多飞行晚点。取决于酒店忙程度。

At the hotel overnight, sometimes crazy things happen. It is best to keep calm. There are many delayed flights. It depends on how busy the hotel is.

Zài jiǔdiàn yǒushí fēngkuáng de shìqíng fāshēng. Bǎochí píngjìng shì hǎo. Yǒu hěnduō fēixíng wǎndiǎn. Qǔjué yú jiǔdiàn máng chéngdù.