How long and where 2 中文

  •  
  • 648
  • 3
  • 3
  • Mandarin 
Oct 29, 2012 14:54
她住在哪里?他们住在多久了?他在哪里工作了多久?他在工作二年。

Where does she live? How have they lived there? How long has he worked there? He has worked there for 2 years.

Tā zhù zài nǎlǐ? Tāmen zhù zài duōjiǔle? Tā zài nǎlǐ gōngzuòle duōjiǔ? Tā zài gōngzuò èr nián.