When and where 中文

  •  
  • 747
  • 6
  • 4
  • Mandarin 
Oct 23, 2012 14:01
你去房子什么时候?你什么时候离开工作的?你住在远吗?我住在很近。

Ni qu fangzi shenme shihou? Ni shenme shihou likai gongzuo de? Ni zhuzai yuan ma? Wo zhuzai hen jin.

When do you go home? When do you leave work? Do you live far? I live very close.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app