My brothers family 中文

  •  
  • 817
  • 12
  • 4
  • Mandarin 
Oct 16, 2012 13:23
我拜访我的哥哥的家庭。他们住远。那边的天气冷和雨。我花时间同侄女乐趣。

Wo baifang wo de gege de jiatian. Tamen zhu yuan. Nabian de tianqu leng he yu. Wo huashijian tong zhinu lequ.
I visited my brothers family. They live far. The weather was cold over there. It was fun spending time with my niece.