Lunch in 中文

  •  
  • 967
  • 3
  • 2
  • Mandarin 
Aug 31, 2012 09:26
午餐在哪里?午餐不在前厅,在水池。午餐是在什么时候?午餐是在12点。在午餐的食物有很多。

Wǔcān zài nǎlǐ? Wǔcān bùzài qián tīng, zài shuǐchí. Wǔcān shì zài shénme shíhou? Wǔcān shì zài 12 diǎn. Zài wǔcān de shíwù yǒu hěnduō.