Plans for the day in 中文

  •  
  • 475
  • 6
  • 3
  • Mandarin 
Aug 29, 2012 10:51
您来自中国的哪里?我来自上海。上海是好城市。您将要做什么?我将要实践英语同美国人然后我去后饭店拜访朋友。

Nín láizì zhōngguó de nǎlǐ? Wǒ láizì shànghǎi. Shànghǎi shì hǎo chéngshì. Nín jiāngyào zuò shénme? Wǒ jiāngyào shíjiàn yīngyǔ tóng měiguó rén ránhòu wǒ qù hòu fàndiàn bàifǎng péngyǒu.