Mandarin Skype 462 中文

  •  
  • 198
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Jul 27, 2018 07:22
我听懂你的情况。这是正常当不同的年龄群有不同生活方式和信仰。你可以尝试不同的什么东西。 如果你不喜欢公寓,你可以回来你的父母的房子。这是好有一个备份计划。


I understand your situation. It is normal when different age groups have different lifestyles and beliefs. You can try something diffferent. If you don't like the apartment, you can return to your parents' house. It is good to have a backup plan.

wo tingdong ni de qingkuang. zhe shi zhengchang dang butong de nianling qun you butong shenghuo fangshi he xinyang. ni keyi changshi butong de shenme dongxi. ruguo ni bu xihuan gongyu, ni keyi huilai ni de fumu fangzi. zhe shi hao you yige beifen jihua.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app