Japanese Hellotalk 82 日本語

  •  
  • 100
  • 2
  • 3
  • Japanese 
Aug 27, 2019 06:13
skypeの先生は何処から来ましたか?国は何ですか?ほとんど毎日同じ先生は? 私と英語を書くことにより、あなたはより多くを習うます。

Where do your Skype teachers come from? What country? Is it the same teacher almost every day? Writing to me in English, you will learn more.

skype no sensei wa doko kara kimashita ka? kuni wa nan desu ka? Hotondo mainichi onjai sensei wa? watashi to eigo wo kaku koto ni yori, anata wa yori oku naraumasu.