Mandarin Skype 426 中文

  •  
  • 232
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Apr 17, 2018 06:15
酒店只有一个区间车,是一个挑战。客人怕我收费她的信用卡。雇员应该增加交流。在我的工作,看外国客人不太常见。

The hotel only has one shuttle. The guest was afraid that I charged her card. Employees must increase communication. At my job, it is not common to see foreign guests.

Jiǔdiàn zhǐyǒu yīgè qūjiān chē, shì yīgè tiǎozhàn. Kèrén pà wǒ shōufèi tā de xìnyòngkǎ. Gùyuán yīnggāi zēngjiā jiāoliú. Zài wǒ de gōngzuò, kàn wàiguó kèrén bù tài chángjiàn.