EU:s funktion baserat på samarbete mellan medlemsstaternas regeringar.

  •  
  • 74
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Oct 25, 2018 23:46
EU:s funktion baserat på samarbete mellan medlemsstaternas regeringar. EU har en unik struktur som består av tre separatera delar från nationella myndigheter.

• På EU-nivå värkställande makten agerar Europeiska kommissionen som består av 28 kommissionärer – en från varje medlem – som företrädar medlemmstaternas regeringar och inkluderande den unionens höga representat till utrikes frågor och säkerhets politik. Kommissionärer företrädar dock inte sina länder. De väljas med avseende på deres kvalifikationer och engagemang för EU-frågorna. Kommissionärer är helt självständiga och kan inte instrueras av nationella regeringar. EU kommissionen är ansvar för föreslå nya lagar och genomför lagarna och den här organ även företräder alla EU medlemarna på den globala scenen när det gäller handel eller mänskliga rättigheter. Veckomöten är hemliga och beslut fattas med majoritetsval. Kommissionen är ansvarig inför Parlamentet och i en särskild situation kan inställa den. Kommissionen har sitt huvudkontor i Bryssel.

• Lagstiftande myndighten agerar Europeiska unionens råd. Till det uppgifer tillhör att ingå avtal med andra länder eller organisationer och att skapa gemensam budget för 7 året. EU:s råd består av ministrar från alla EU-länderna och fattar besut genom så kallad kvalificerad majoritet. Det totala antalet av röster i Europeiska unionens råd år 345 och kvalificerad majoritet innebär att beslut måste få stöd majoritet av medlemsstatern eller två tredjedelar av totalla antal medlemsstater med minst 255 röstar godkända. I skillnad mot Europeiska kommisionen den här organ tar hand om nationella interessen. I lagstifning processen delar även den Europaparlament som väljs ut i allmänna val vart femte år. Ett rådets möten sammankallas av ordföranden. Varje medlemsland har en möjlighet att påverka EU under halvåret. Huvuduppgifterna är att sammankalla och leda Europeiska unionens råd. Varje medlemsland vill vissa upp sig från sin bäst sidan. Det finns två reglerna för ett bra ordförandeskapet: landet måste antingen effektivt inleda viktiga europeiska projekt, eller nå en överenskommelse med andra medlemmar och genomföra viktiga projekt. Ordförandeskapet utövas av de tre länderna (så kallad trio) under en artonmånadsperiod. Ordningen för ordförandeskapet bestämmer rådet.

• Maktdelningsprincipen uppfyllar EU-domstolen som upprätthållar lag och som består av 28 domar – en från varje medlem och deras mandatperiod varar 6 år. Domarna är för främst stöd av åtta generaladvokater. Enligt Lissabonfördraget lagen som bestämms i EU är altid förre nationella lagen. Domstolens grundläggande uppgifter är att bemöta frågor från medlemar och att tolka gällande rätt. Dessutom EU-domstolen övervägar ett klagomål mot en medlemsstat, en pasivitetstalan och besvarar tolkingsfrågorna ställas av de allmänna domstolarna. Varje medlem är skydlig att följa lagen på det samma sätt. EU-domstolen sammanträdar i Luxemburg.