Tôi muốn đi đến thành phố vì thế tôi có thể đi đến số thu.

  •  
  • 427
  • 2
  • 19
  • Vietnamese 
Nov 27, 2016 00:49

Tôi muốn đi đến thành phố vì thế tôi có thể đi đến số thu. Tôi muốn thấy con một sự tư và còn một gấu. Tôi nghĩ chúng rất hay, nhưng chúng muốn ăn thịt tới. Tôi không thể chơi với chúng.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app