Tôi muốn đi đến thành phố to.

  •  
  • 570
  • 1
  • 8
  • Vietnamese 
Jun 15, 2017 10:54

Tôi muốn đi đến thành phố to. Tôi không muốn sống ở đó vì không thích rất nhiều người. Tôi muốn đi đến sở thú vị thế tôi muốn thấy một su tu. Tôi thích su tu vì chúng rất thông minh và cùng nguy hiểm. Chúng thích ăn thịt nguoi vì thế tôi không thể chơi với chúng.
Tôi cũng muốn thay mot gau vì chúng cũng rất nguy hiểm. Tôi đã nghe chuyen do gau không thích ăn thịt người sau đó tôi có thể chơi với chúng.