Taiwanese Learning Group Top
 
 

 
 

56
Members

10
Threads

8
Comments

Group Description

Let's learn Taiwanese!
Tsò-hué lâi o̍h Tâi-gí-bûn!
做伙來學台語文!

Discussion Board

0 comments

Apr 24, 2009

Ta̍k-ke lóng-sī iōng siáⁿ-mih khò-pún?

Ta̍k-ke lóng-sī iōng siáⁿ-mih Tâi-gí-bûn khò-pún leh?

1 comments

Apr 28, 2009

日本人看 "海角七号" 學台文

日本大学生が台湾の映画「海角七号」で台湾語を習い。 前幾工á 看著 1 ê 新聞講, 日本人看海角七号學台文, 想 buē 到今á 日真正 hō͘ 我揣著即ê 新聞. http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=rKeXgS...

1 comments

Mar 30, 2011

海角七号口白 Tâibûn/English, 20'44" ~ 24'00"

[ 註: 英文版口白是 ùi DVD subtitle 來, 無完全符合台文版 ] Pn̄g-tiàm King-lí: Tāi-piáu, ah sī siáⁿ-mi̍h tāi-chì ná-ē khì kah án-ne lah? Hotel Manager:...

0 comments

May 5, 2009

"Grandson"/"Nephew"; 孫/姪

People often get confused with "grandson" and "nephew" in Taiwanese. Some people consider they both pronounced "...

1 comments

May 13, 2009

Taiwanese Grammar 台湾語文法 20090509

A (miâ-sû) sī B (miâ-sû). A (名詞) sī B (名詞). A be [am/are/is] B. A は B です。 [Ex.] Guá sī TING It-jī. 我是丁一二. I am Itji TING. 私は丁一二...