日本語 · Tiếng Việt · 한국어 · 中文 - Languages of East Asian Cultural Sphere (CJKV) Top
 
 

 
 

297
Members

14
Threads

22
Comments

Group Description

동아시아 언어 커뮤니티에 어서 오세요!

Chào mừng đến với Nhóm Ngôn ngữ Đông Á!

東アジア言語コミュニティへようこそ!

歡迎蒞臨東亞語言社區! / 欢迎莅临东亚语言社区!

-----

漢語、日語、韓語、越南語中含有大量可以用漢字表記的共同詞彙。因此如果能把這些共同詞彙用彼此的語言同時書寫出來的話,將會對來自中國、日本、韓國、越南的語言學習者有很大的幫助。 / 汉语、日语、韩语、越南语中含有大量可以用汉字表记的共同词汇。因此如果能把这些共同词汇用彼此的语言同时书写出来的话,将会对来自中国、日本、韓国、越南的语言学习者有很大的帮助。

일본어·중국어·한국어와 베트남어에는 한자로 표기하면 동일한 말이 굉장히 많다. 따라서 각 언어들을 한자와 병기하면 중국인·일본인·한국인·베월남인의 어학학습자에게 상당히 유용하다.

Có một số lượng lớn các từ vựng cùng một nguồn gốc từ chữ Hán trong tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt. Vì vậy, Nếu chúng ta có thể viết những từ phổ biến trong ngôn ngữ của nhau, nó sẽ là một phương pháp học ngôn ngữ hiệu quả cho người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Việt Nam.

中国語・日本語・韓国語とベトナム語には漢字で表記すれば同じになる言葉が圧倒的に多いです。したがってこれらの言葉に漢字を併記すれば中国人・日本人・韓国人・ベトナム人の語学学習者に対して極めて役立つはずです。

There is a large number of cognate vocabularies sharing a common origin of Chinese Characters (Hanzi, Kanji, Hanja, Hantu) among Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese. Therefore, If we could write these common words in each other's languages, it will be an efficient language learning method for Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese.

e.g.
“警察” = [ Policeman ]
= cảnh sát (vi.)
= ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ / jǐng chá (zh.)
= けいさつ / keisatu (ja.)
= 경찰 / gyeong chal (ko.)

-----

※ CJKV Vocabulary Cards on Facebook:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.188332304533152.48796.183168471716202

-----

什麼是「東亞文化圈」?/什么是“东亚文化圈”? · '동아시아 문화권'이란 무엇인가요? · "Khu vực văn hóa Đông Á" là gì? · 「東アジア文化圏」とは?

漢字文化圈,又叫做「東亞文化圈」,為文化圈的概念之一。其指的是文化相近、歷史上受中國政治及中華文化影響、過去或現在使用漢字、並曾共同使用文言文(日韓越稱之爲「漢文」)作為書面語(並不使用口頭語言的漢語官話作為交流媒介)、覆蓋東亞及東南亞部分地區的文化區域。 / 汉字文化圈,又叫做“东亚文化圈”,为文化圈的概念之一。其指的是文化相近、历史上受中国政治及中华文化影响、过去或现在使用汉字、并曾共同使用文言文(日韩越称之为“汉文”)作为书面语(并不使用口头语言的汉语官话作为交流媒介)、覆盖东亚及东南亚部分地区的文化区域。 → http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88

한자 문화권(漢字文化圈)이란 중국으로부터 문자인 한자와 고전어인 한문을 받아들여 자국어에 고전 중국어계의 어휘를 대량으로 차용한 동아시아 지역을 가리킨다. 대한민국, 중화인민공화국(중국), 중화민국(대만), 일본 등이 이에 해당하며, 넓게는 동남아시아의 베트남이나 싱가포르도 포함된다. → http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%9C%EC%9E%90_%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B6%8C

Khu vực văn hóa chữ Hán hay Khu vực văn hóa Đông Á, chỉ cộng đồng các nước ở khu vực Đông Á đã từng sử dụng chữ Hán và ngôn ngữ hiện nay vay mượn rất nhiều từ ngữ từ tiếng Hán. Đặc trưng của những quốc gia này là chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, đã số người dân các quốc gia này chịu ảnh hưởng Phật giáo, đã từng sử dụng chữ Hán làm công cụ truyền bá ngôn ngữ và truyền tải văn hóa như Việt Nam, hoặc đang sử dụng chữ Hán làm công cụ truyền bá ngôn ngữ và truyền tải văn hóa như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên. → http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_v%E1%BB%B1c_v%C4%83n_h%C3%B3a_ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n

漢字文化圏(かんじぶんかけん)とは、「文化圏」概念の一つ。漢字に代表される漢文化(中国文化)を使用しているか、過去に使用していた地域のことであり、漢字の他に漢文や儒教などに由来する文化を共有している。もとは漢文化圏という言葉であったが、後に漢字文化圏に改められた。 → http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%8F

Discussion Board

3 comments

Jun 1, 2012

About the 中日韓越共通語彙 (Cognate vocabularies in Chinese-Japanese-Korean-Vietnamese)

There is a large number of cognate vocabularies sharing a common origin of Chinese Characters (Hanzi, Kanji, Hanja, Hantu) among Chinese,...

0 comments

Jan 6, 2017

Chinese------Korean

Hi~ o(* ̄▽ ̄*)ブ im from China~ and iwanna learn Korean, if i can help u that i'll be very glad~ so let's talk~ this‘s my WeChat num...

4 comments

Feb 3, 2012

How to say "Merry Christmas" in Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese?

How to say "Merry Christmas" in Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese?

10 comments

Aug 29, 2014

请看一看

你好! 我想知道在这里有人会说韩国语,汉语,日语和越南语吗? 如果没有有人在这种语会说三个语吗? 안녕하세요? 근양 심심하고 또 친구 만나고싶어요. 요기 네개 외곡어 할 수 있는 사람 있나요? 아니면 세개 외국어 할 수 있는 사람 있어...

5 comments

Aug 28, 2014

what about the numbers?

I'm Chinese . I speak Mandarin and I can spesk a little Japanese and Cantonese. When I learn Japanese numbers, I found it very inte...