james.marsh.31's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

17
Entries Written

16
Corrections made

21
Corrections received

13
Friends


Read more

Latest entries

james.marsh.31

gam1 yaht6 ngoh5 gok3 dak1 hou2 guih6, yan1 waih6 kam4 yaht6 ngoh5 tung4 ngoh... With native lang

gam1 yaht6 ngoh5 gok3 dak1 hou2 guih6, yan1 waih6 kam4 yaht6 ngoh5 tung4 ngoh5 gaa1 yan4 yat1 chai4 sihk6 faahn6. daahn6 haih6 ngoh5 t...
 •  
 • 744
 • 0
 • 1
 • Cantonese 
Mar 10, 2015 01:29 Yale
james.marsh.31

ngoh5 louh5 poh7 seun3 ngoh5 hou2 laahn5, yan1 waih6 seuhng6 go3 laih5 baai3 ... With native lang

ngoh5 louh5 poh7 seun3 ngoh5 hou2 laahn5, yan1 waih6 seuhng6 go3 laih5 baai3 meih5 keuih5 wah6 ngoh5 da2 dihn6 wah6 yat1 go3 gin3 juk1 ya...
 •  
 • 203
 • 4
 • 1
 • Cantonese 
Mar 3, 2015 02:11 Yale
james.marsh.31

Yale Cantonese With native lang

ngoh5 gam1 jiu1 jou2 hoi1 chi2 se2 yat1 go3 yaht6 gei3. ngoh5 hei1 mohng6 go2 go3 wui2 bong1 ngoh5 gong2 hou2 di1. ngoh5 gok3 dak1 hou...
 •  
 • 178
 • 2
 • 1
 • Cantonese 
Feb 27, 2015 19:18 Yale
james.marsh.31

daih6 yih6 yaht6 gei3 With native lang

gam1 yaht6 haih6 daih6 yih6 go3 yaht6 se2 yeh5. ngoh5 hei1 mohng6 hou2 di1 gwo3 kam4 yaht6 se2 yeh5. ngoh5 yih7 gaa1 teng1 gan2 yat1 ...
 •  
 • 231
 • 0
 • 1
 • Cantonese 
Nov 4, 2014 06:59 Yale
james.marsh.31

gei3 yaht6 With native lang

ngoh5 muih5 yaht6 seung2 yiu3 se2 gwong2 dung1 waa2. li1 go3 sing1 keih7 yih6 ngoh5 heui3 joi3 heung1 gong2. dong1 ngoh5 faan4 heui3 ying...
 •  
 • 177
 • 1
 • 1
 • Cantonese 
Nov 2, 2014 22:43 Yale
Read more