Latest Comments

May 4, 2015 17:12 alirakiyan made 2 corrections for کمک
May 4, 2015 17:11 alirakiyan made 4 corrections for کمک
Apr 16, 2015 09:36 Shahin made 1 corrections for در ایران هستم
Apr 16, 2015 07:46 KERAMAT made 2 corrections for در ایران هستم
Aug 19, 2014 10:43 Nima made 5 corrections for برنامه شما برای تحصیل
Aug 17, 2014 04:42 Nima made 7 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Aug 17, 2014 04:33 Nima made 5 corrections for اولین چیزی که می خواهی در ا...
Aug 17, 2014 04:32 Nima made 6 corrections for اولین چیزی که می خواهی در ا...
Aug 17, 2014 04:25 Nima made 5 corrections for امتحان
Aug 17, 2014 04:23 Nima made 8 corrections for تعطیلات
Aug 17, 2014 03:29 Nima made 4 corrections for امتحان
Jul 26, 2014 13:02 Siavash made 1 corrections for برنامه شما برای تحصیل
Jul 26, 2014 05:31 mandana193 made 2 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jul 26, 2014 05:14 mandana193 made 1 corrections for برنامه شما برای تحصیل
Jul 26, 2014 00:34 abbas commented on برنامه شما برای تحصیل
خانم بهار متن نوشته شده را کامل خواندم و نکات زیر را به آن اضافه کردم ، البته برخی از بخش‌ها را به کلی تغییر دادم و در بعضی بخش‌های دیگر ...
Jul 26, 2014 00:03 abbas commented on برنامه شما برای تحصیل
سلام خانم بهار امیدوارم حالتان خوب باشد. بسیار خوشحال شدم که شما در چین زبان فارسی می‌خوانید. من دانشجوی رشته مهندسی برق .در دانشگاه ته...
Jul 25, 2014 19:18 Armin made 5 corrections for برنامه شما برای تحصیل
Jul 16, 2014 03:42 Nima made 4 corrections for جمله سازی
Jun 26, 2014 20:28 morteza08 made 3 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jun 26, 2014 20:24 morteza08 made 1 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jun 26, 2014 20:22 morteza08 made 1 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jun 26, 2014 20:21 morteza08 made 1 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jun 26, 2014 20:20 morteza08 made 2 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jun 26, 2014 20:17 morteza08 made 1 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jun 25, 2014 23:59 Setare made 6 corrections for بهترين روز زندگى شما کدام است
Jun 24, 2014 23:30 singulaere.entitaet made 2 corrections for Ich werde drei Tage weggehen.
I won't tell anyone! Promised! :D
Jun 23, 2014 07:42 Bagher made 5 corrections for اولین چیزی که می خواهی در ا...
Jun 23, 2014 02:58 faranak made 3 corrections for اولین چیزی که می خواهی در ا...
Jun 23, 2014 02:29 Narges made 8 corrections for جمله سازی
Dec 29, 2013 08:34 kaveh made 5 corrections for تعطیلات
Dec 25, 2013 04:13 Vahid made 2 corrections for امتحان
Dec 23, 2013 20:41 hohoney made 6 corrections for امتحان
Dec 23, 2013 20:14 Vahid made 3 corrections for امتحان
Dec 23, 2013 04:36 farzane made 5 corrections for امتحان
Dec 23, 2013 03:12 hohoney made 5 corrections for امتحان
Dec 23, 2013 02:37 farzane made 7 corrections for تعطیلات
Dec 23, 2013 01:11 Shaho made 6 corrections for تعطیلات
Dec 23, 2013 01:04 Shaho made 5 corrections for امتحان