امتحان

  •  
  • 177
  • 0
  • 4
  • Persian 
Dec 22, 2013 23:49
امتحان
.بدهیم cet۴ دانشیویانه دانشگاه ما در سال دوم باید یک امتحان انگلیسی بنامه .
.در این امتحان ما یک ورقه امتحان طولانی میگیم و دو پاسخنامه .
.دیقه امتحان رو انجام دهیم .خیلی سخت نیست .
.تشریحی داره cet۴ در این علت ،نمی تونیم تقلب کنیم .امتحان
.علاوه بر این جای خالی هم داره .ما باید در ۱۳۰ دیقه امتحان رو انجام دهیم .خیلی سخت نیست