بهترين روز زندگى شما کدام است

  •  
  • 605
  • 2
  • 9
  • Persian 
Jun 25, 2014 19:34
بهترین روز زندگی من کدام است ؟من نمی دانم .خیلی روزها ی گذشته در یادم نیست .به علاوه من هم نمی توانم بگویم یکی از آنها بهتر از دیگران است .
آیا بهترین روز شادترین روز است ؟یادم می آمد که ان تابستان من با خانواده من با ماشین به استان شان دونگ رفتیم .۸ ساعت توی راه بود تا سراجام دریا را دیدیم .من نیم سال در شهر دوری درس می خواندم و کم فرصت داشتم همراه پدر و مادرم مسافرت بکنم .ان روز ها واقا شانس بود .پدرم هم کار نداشت .تمام راه ما آواز می خواندیم ،جوک می گفتیم و منظره می دیدیم . .عصر ما به نزدیک دریا آمدیم .آسمان رنگارنگ بود و دریا هم خیلی زیبا ست . ما قدم زدیم و ساکت مادیم.ان روز خیلی خوش گذشت.
آیا بهترین روز آموزنده ترین روز است ؟ان روز دوست خوبیم از من دوری کرد .ما ۶ سال هم دیگر را شناخته بودیم .ان روز ما سوء تفاهم داشتیم .به جای توضیح دادن من عصبانی شدم .ما به هم دیگر حرف نمی زنیم.وقتی من خواستم او را ببینم ،نمی توانم او را تماس کنم . از ان روز من دانستم نباید با عصبانی عمل کرد .
من هم روز خوششانس داشتم هم روز بدشانس .بعضی روزها من تصمیم مهمی گرفتم .بعضی روزها من نفر خوبی بر خردم .بعضی روزها چیزی مهمی از دستم داد .بعضی روزها زندگی من را تغیر کرد.چه خوب بود چه بد بود من ازهمه آنها تشکر می کنم .من بهترین روز نداشتم ،چون هر روز برای من خوب است .شیاد بهترین روز ان روز که من به دنیا آمدم .به دلیل ان روز من می توانم روزها ی گوناگون را بگذارم .