در ایران هستم

  •  
  • 244
  • 0
  • 2
  • Persian 
Apr 16, 2015 03:54
در ایران هستم

سلانجام من در ایران هستم .ما زیاد کوشش کرده بودیم ،ولی پاسپارت ما اشتباه کرد ،پس ما چند ما دیر آمدیم .الان ما در قزوین درس می خوانیم .چون ما وسط ترم آمدیم ،فکر می کنم کلاس برای ما سخت است .امید وارم همه چیزها خوب باشد .