جمله سازی

  •  
  • 221
  • 2
  • 2
  • Persian 
Jun 23, 2014 01:31
تصور کردن :شما تصور کرده اید چطور زندگی در ایران بشود ؟

محیط :من محیط گرم کلاس را دوست دارم .

ادعا کردن :او ادعا کرد که او قوی ترین شاه جهانی است

از چیزی خوش اندن :من از فوتبال بیشتراز بسکتبال خوشم می ایاد

خلاص شدن :گچ خلاص شد .

پیروزی :او خیلی تلاش کرد تا پیروزی گرفت

آگهی :آگهی این شرکت می توان همه جا دید .

خدا کنه :خدا کنه زودتر مادر را دیده باشم

امیدوارم :امیدوارم اتوبوس نرفته باشد .

اگه گفتید :اگه گفتید همسایهایران کدام شهرها ست ؟