کمک

  •  
  • 179
  • 0
  • 2
  • Persian 
May 4, 2015 06:07
کمک

هفته آینده می خواهم درباره ی فمینیسم صحبت کنم .اگر متن هست که به وسیله فمینیستها ی ایرانی نوشته شده ؟
میخواهم ببینم آنها چطوری این موضوع را توضیح کنند .
با تشکر !
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app