امتحان

  •  
  • 206
  • 0
  • 4
  • Persian 
Dec 23, 2013 16:03
امتحان
ورقه امتحان ۸ نوع دارد و ان هم میز شبیه نیست
پس نمی توانیم تقلب کنیم
امتحان تشریحی دارد .
علاوه بر این ،سوالات جای خالی هم دارد
ما باید امتحان را در ۱۳۰ دقیقه بدهیم