Journal
 
 
Photo Album

Koika甲烏賊's entry (1)

Post an entry now!
Koika甲烏賊

不高兴视频上传人 With native lang

你好,我有一个QQ账户。我上传一个视频使用我的QQ passport. 现在,这是行不通的。 我的视频但不出错: http://v.ku6.com/show/hvTUVHhHS_O83C9uYe-fUw...html
  •  
  • 566
  • 14
  • 3
  • Mandarin 
Jan 11, 2015 08:43