Journal
 
 
Photo Album

Koika甲烏賊's entry (1)

Post an entry now!
Koika甲烏賊

你好我的第一中文文章 With native lang

我想要两杯啤酒(From Pimseluer audio course) 帕累托的八十/二十块原则 Pà lèi tuō de bāshí/èrshí kuài yuánzé 20%啤酒是80%高兴 我想学习中文的20%了,使用更多的时候 Wǒ xiǎng x...
  •  
  • 533
  • 14
  • 8
  • Mandarin 
May 16, 2014 08:36 Pareto's 80/20