Hana

  •  
  • 444
  • 6
  • 4
  • Japanese 
Aug 1, 2012 02:45
Tiwa
Watashi no Nihongo wa yokunai desu. Machigai ga attemo odorokanaide kudasai.

Watashi wa hana ga suki desu. Hana ga kirei da. Watashi no suki na hana wa bara desu. Sukinairo no hana wa kiirodesu. Pinku chakuyō suru watashi no sukinairodesuga. Watashi wa chakuyo suru pinku suki desu.
I like flowers. Flowers are pretty. My favorite flowers are roses. My favorite flower color is yellow. I like to wear pink. My favorite color to wear is pink.