Journal
 
 
Photo Album

cabugli's entry (2)

Post an entry now!
cabugli

1) 去图书馆续借专业书。

1) 去图书馆续借专业书。 A: 老师,我想续借这本专业书,可以吗? B: 可以,不过,你姐的这本书还没有超期。 A: 哦,这家图书馆书可以借一个月,是不是? B: 不是,小说可以借一个月,专业书可以借两个月。你是六月十一号借的,今 天是七月九号了。...
  •  
  • 368
  • 1
  • 2
  • Mandarin 
Aug 31, 2014 18:27
cabugli

请问,这个练习对不对?

请问,这个练习对不对? 6、请完成下面的对话: A: 老师,我要借书。 B: __________________? A: 我带借阅证了。 B: ___________________? A: 我想续借这两本书,一本小说,一本专业书。 B: 对不起,___...
  •  
  • 321
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Aug 12, 2014 02:31