Journal
 
 
Photo Album

cabugli's entry (1)

Post an entry now!
cabugli

请问,能不能翻译成意大利语或者英语这个句子?

请问,能不能翻译成意大利语或者英语这个句子?为什么用“九”? 打个九折。
  •  
  • 654
  • 6
  • 3
  • Mandarin 
Jun 1, 2014 18:33