Keikoshi

  •  
  • 426
  • 3
  • 3
  • Japanese 
Aug 6, 2012 05:32
Watashi wa kyo ga keikoshi narmashita desu.
Rei: Inu wa kawaikatta desu.
tadashikata desu ka?