جوونتر که بودم، حدود ۱۵ سال، معالمانم اعتصابی شروع کردن و توی خونه ...

  •  
  • 57
  • 0
  • 1
  • Persian 
Dec 21, 2018 23:00
جوونتر که بودم، حدود ۱۵ سال، معالمانم اعتصابی شروع کردن و توی خونه موندم برا ۴ ماه. هیچی انجام ندادم، فقط خوندن و توی ینترنت بچرخم. در این زمان توی چت روم میرفتم و با مردان صحبت میکردم. با یکی اشنا شدم که معلم بود. هر روز صحبت کردیم. واقعا عاشقش بودم. زمانی پیامش دادم دیر شب. فردا بهم زنگ زد و بهم گفت که نتونستم این کارو انجام بدم دیگه. چرا پرسیدم. اون گفت که همسر داشت و که اون پیامم رو دید. خیلی سخت بود برای اینکه بهش توضیح میده کی بودم. فکر کردم گفت من یکی از دانشجویانش و که خیلی مهبون بودم. بعدش رابطه ما ت خیلی عجیب شد. بلاخره صحبت نکریم دیگه. یک اهنگ داشتیم. حتی بعد از جدا شدیم، هنوز بهش فکر میکنم هر وقت این اهنگو گوش میدم.

Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app