به گرمایی خشک عادت دارم، ولی این گرمایی مرطوبی نمیتونمو تحمل کنم.

  •  
  • 110
  • 0
  • 1
  • Persian 
Feb 9, 2019 12:28
به گرمایی خشک عادت دارم، ولی این گرمایی مرطوبی نمیتونمو تحمل کنم. هفتهای آخیر خیلی بدی بودن. بعد از ظهرا معمولا توی خونم میمونم، گرمتر موقع روز. هرگز پنکمو خاموش نمیکنم. واسم مثل پسر مریض بودم و پنکه داروم بود. گهگاهی کولر روشن میکنم، ولی متسفانه فقط واسه یک یا دو ساعت چون انرژی زیادی خرج میشه و برق توی این کشور خیلی گرونه.