تولد شهر من

  •  
  • 39
  • 2
  • 1
  • Persian 
Apr 8, 2019 11:45
کویابا پایتخت استان ماتو گروسو است که فردا ۳ صد سال میشه.
شهردار شهرم گفت برای تولد شهر جشن بزرگی داریم.
چند روز دیگه، خبر داد که جشن تولد کویابا لغو کرد.
راستی، همین شهردار برای فساد تحقیق میکنه. امیدوارم زود به زندان بره.