Kyō no tenki wa totemo atsuidesu.

  •  
  • 229
  • 2
  • 1
  • Japanese 
Jun 25, 2012 15:47
Kyō no tenki wa totemo atsuidesu.
Watashi wa nodo ga kawaite iru.
Watashi wa hakkan shite iru
Big_en2-f94e3223819fd32ef746d2bb993ffe3d