Kyō no tenki wa totemo atsuidesu.

  •  
  • 413
  • 2
  • 1
  • Japanese 
Jun 25, 2012 15:47
Kyō no tenki wa totemo atsuidesu.
Watashi wa nodo ga kawaite iru.
Watashi wa hakkan shite iru