Kyō no tenki wa totemo atsuidesu.

  •  
  • 260
  • 2
  • 1
  • Japanese 
Jun 25, 2012 15:47
Kyō no tenki wa totemo atsuidesu.
Watashi wa nodo ga kawaite iru.
Watashi wa hakkan shite iru
Img_hn_pc_bn300-3484a621094d33784ab18d6efd7f193a