I want familiar you

  •  
  • 674
  • 4
  • 2
  • English 
Jun 16, 2012 23:13
Hello everyone, today I want you help the problem.

If I want "I and him are friend" so I say what to him?

I have the example:

- I want add you for my friend list. Okay?
- I want make friend with you.
- We are friend. Okay?
- Nice to meet you?

Thank you for reading and pleas help me. I will pray for you.
Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi muốn các bạn giúp tôi một vấn đề.

Nếu tôi muốn tôi và anh ấy là bạn, vậy tôi sẽ nói gì với anh ấy?

Tôi có một sô ví dụ:

Tôi muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè của tôi. Được không vây?

Tôi muốn kết bạn với bạn.

Chúng ta làm bạn được không?

Rất vui khi biết bạn.

Cảm ơn đã đọc và xin hãy giúp mình. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app