grammar

  •  
  • 240
  • 2
  • 2
  • English 
Jun 15, 2012 17:02
He speak too quickly for me to understand.

He doesn't speak slowly for me to understand.

He doesn't speak slowly enough for me to understand.

He doesn't speak so quickly that I can understand.

Cho mình hỏi muốn kết bạn với người khác thì nói bằng tiếng anh như thế nào ạ? Như là: Chúng mình kết bạn nhé, hay Hãy làm bạn với tôi nhé,...vvv
Img_hn_pc_bn300-3484a621094d33784ab18d6efd7f193a