Hello

  •  
  • 405
  • 0
  • 0
  • English 
Jun 15, 2012 15:56
Hello, all friend.

My name is Son. I come from Viet Nam. Today, I register lang-8.com. I want to be friends with everyone. I can help you my language, and i need you help me learn your language.

Best wish for you
Xin chào tất cả các bạn.

Tên tôi là Sơn. Tôi đến từ Việt Nam. Hôm nay tôi đăng ký vào lang-8.com. Tôi muốn được làm bạn với tất cả mọi người. Tôi có thể giúp bạn về ngôn ngữ của tôi, và tôi cần bạn giúp tôi học ngôn ngữ của bạn.

Chúc mọi điều tốt lành đến với bạn