Corrections made for kiyoka (8)

Martha
 • 405
 • English
 • German
made 4 corrections for kiyoka
got 0 corrections from kiyoka

My frirnd Jun 18, 2012 12:36

My frirnd Jun 18, 2012 12:35

Thank you for your correction!

I'm tired Jun 2, 2012 10:30

Thank you for your correction!

hot day Jun 1, 2012 14:50

 • English
 • Japanese, French
made 1 corrections for kiyoka
got 0 corrections from kiyoka

Shoking Jun 11, 2012 19:42

Thank you for your correction!
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for kiyoka
got 0 corrections from kiyoka

AKB48 Jun 6, 2012 18:42

Steph
 • 19
 • English
 • Japanese, Korean
made 2 corrections for kiyoka
got 3 corrections from kiyoka

An extracurricular class Jun 6, 2012 00:23

I work up at noon Jun 2, 2012 14:12

 • English
 • Japanese, Hebrew
made 1 corrections for kiyoka
got 0 corrections from kiyoka

Swallow Jun 4, 2012 13:56

Thank you for your correction!
Maha
 • 616
 • English
 • Arabic, Spanish
made 3 corrections for kiyoka
got 0 corrections from kiyoka

At book store Jun 3, 2012 17:38

Thank you for your correction!

hot day Jun 1, 2012 18:41

nice to meet you Jun 1, 2012 14:45

billa
 • 24
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for kiyoka
got 0 corrections from kiyoka

glee Jun 3, 2012 09:40

Papa Bear
 • 405
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for kiyoka
got 0 corrections from kiyoka

hot day Jun 1, 2012 14:51