Journal
 
 
Photo Album

DonPMusey's entry (1)

Post an entry now!
DonPMusey

Wǒ de lǚ tú

Hǎo jiǔ bù xiě! Wǒ yǒu hěn cháng gù shi guānyu wǒ de lǚ tú. Zhēn de wǒ yǒu hěn duō de xiǎo gù shi suǒyǐ wǒ xiànzài yào xiě wǒ de jīng ...
  •  
  • 420
  • 5
  • 5
  • Mandarin 
Nov 30, 2012 07:43