Wǒ de dǎ suān.

  •  
  • 455
  • 2
  • 3
  • Mandarin 
Jul 14, 2012 23:08
Jīntiān wǒ shāng bān le. Kě shì wǒ yě shì tú xué xīn Zhōngwén cí. Wǒ měitiān gōng zuò yīn wéi wǒ yào xià yuè chūmen suǒyǐ wǒ xū yào hěn duō de qián. Wǒ hěn xíng fèn guāngyú wǒ de lǚyóu, bùguò wǒ yě shāo shāo bēi shāng. Wǒ xiànzài yǒu hěn duō de hǎo péngyǒu Xiamen lǐ. Kě néng wǒ bù yòu kàn wǒ de péngyǒu hòu chūmen. Nà ge xīnsi hěn fánmèn.