My friend lost his job tonight.

  •  
  • 403
  • 1
  • 1
  • Japanese 
May 22, 2013 12:53
My friend lost his job tonight.
Konban wa, Watashi no yūjin wa kare no shigoto o ushinatta.

People forced him to resign.
hitotachi de kare shigoto wo yamesaserareru.

I am mad because he didn't deserve this treatment.
Kare wa kono chiryōwoukeru niataisuru shinakattanode, watashi wa okotte imasu.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app