Ring Wars Carolina

  •  
  • 96
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Mar 18, 2018 13:30
Watashi wa itoko to isshouni ni puroresu wo mimashita.

Akuyaku ga omoshiroi desu.

Onna ga kawaii desu.

kore wa tanoshimashita.

I watched pro wrestling live with my cousin.

The villains were funny.

The women were cute.

I had a fun time.