My mom is the best.

  •  
  • 366
  • 5
  • 1
  • Japanese 
May 13, 2013 13:16
My mom is the best.
Watashi no haha wa ichiban desu.

She raised me to trust Jesus.
Kanajo wa watashi wo shinjiru iesu hajikunda.

She supported me going to college.
Kanajo wa watashi wo Daigaku ni kayou katta.