I am staying at my cousin's house.

  •  
  • 409
  • 4
  • 3
  • Japanese 
May 16, 2013 13:12
I am staying at my cousin's house.
Watashi wa watashi no itoko no ie ni taizai shite imasu.

Tomorrow we will see a movie together.
Ashita wa issho ni eiga o miru.

Watashi wa kono eiga no tame ni takai kitai o motte iru.
I have high hopes for this movie.

I think it is going to be good.
Watashi wa sore ga yoi koto ni narudarou to omoimasu.