I prefer myth and legend to true stories.

  •  
  • 165
  • 1
  • 1
  • Japanese 
Feb 19, 2014 11:58
I prefer myth and legend to true stories.
私は本当の話を神話や伝説を好む。
Watashi wa hontōnohanashi o shinwa ya densetsu o konomu.

I like science fiction and horror.
私は空想科学小説やホラーが好きです.
Watashi wa kūsō kagaku shōsetsu ya horā ga sukidesu.


What about you?
あなたは?